Yhteistoimintamenettely

Share

Milloin lakia sovelletaan?

Yhteistoimintamenettelystä yrityksissä annettu laki koskee yrityksiä, joilla työsuhteisia työntekijöitä säännöllisesti vähintään 20. Osa pykälistä koskee ainoastaan yrityksiä, joissa on vähintään 30 henkilöä töissä. Aina ei ole myöskään yksiselitteistä, ketkä työntekijät lasketaan, jos yrityksellä on osa-aikaisia työntekijöitä, kausityöntekijöitä tai 0-tuntisopimuksella työskenteleviä kiireapulaisia. Tarvittaessa asianajajamme ja lakimiehemme selvittävät, tuleeko teidän noudattaa yhteistoimintalain säännöksiä ja mitkä säännökset koskevat yritystänne.

Mitä velvoitteita se asettaa yrityksille?

Laki asettaa yrityksille laajemmat neuvottelu- ja yhteistoimintavelvoitteet kuin työsopimuslaki. Määräysten noudattamatta jättäminen on myös sanktioitu. Näin ollen yrityksen kannattaa ja tulee olla tietoinen siitä, kuuluuko yritys lain määräysten soveltamisalaan.
Toimistomme konsultoi yrityksiä kaikissa yhteistoimintalain piiriin kuuluvissa asioissa. Yhteistoimintalaki asettaa työnantajalle velvollisuuksia mm. liikkeen luovutuksen yhteydessä ja henkilöstöön vaikuttavien liiketoiminnan muutosten yhteydessä. Yhteistoimintalaki asettaa myös vaatimuksia työnantajalle, vaikka mitään erityisiä muutoksia ei olisi aktiivisesti meneillään. Yrityksen pitää mm. antaa työntekijöille selvityksiä ja tietoja laissa määritellyistä asioista esimerkiksi tietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja selvityksiä yrityksen ulkopuolisten työntekijöiden käytön periaatteista. Yhteistoimintaneuvottelut on myös käytävä vuosittain. Laissa on määritelty, mitä asioita siellä tulee käsitellä. Esimerkiksi henkilöstösuunnitelma tulee määritellä yhteistoimintaneuvotteluiden kautta.
Asianajajamme ja lakimiehemme avustavat kaikissa yksittäisissä lakiin liittyvissä kysymyksissä. Meiltä on myös mahdollista saada kattavat toimintaohjeet, mitä seuraamalla yrityksenne on helpompi täyttää yhteistoimintalain asettamat velvoitteet. Pystymme myös neuvomaan ja ohjeistamaan käytännön kysymyksissä, mitä tulee eteen yhteistoimintaneuvotteluissa tai muutoin lakiin liittyvissä asioissa.
Konkreettisimmillaan avun tarve on useimmiten tilanteissa, missä työvoimaa ollaan vähentämässä lomauttamalla, osa-aikaistamalla tai irtisanomalla työntekijöitä.

Miksi kannattaa konsultoida asianajotoimistoa?

Yhteistoimintalain säännösten noudattamatta jättäminen on sanktioitu. Ankarimmat sanktiot liittyvät työvoiman vähentämiseen. Yhteistoimintalain säännösten rikkomisesta voidaan määrätä työnantaja maksamaan enintään 30.000 euron suuruinen hyvitys lomautetulle, osa-aikaistetulle tai irtisanotulle työntekijälle.
Kuten edellä on kerrottu, suurimmat riskit liittyvät työvoiman vähentämiseen. Meillä on vankka asiantuntemus ja vuosien kokemus työsuhteisiin liittyvistä riidoista. Paras tapa ehkäistä näitä riitoja, on toimia oikein työsuhteen aikana. Asianajajamme ja lakimiehemme neuvovat ja ohjeistavat teitä yksittäisissä kysymyksissäkin, mutta tarvittaessa avustamme yritystänne läpi koko prosessin. Erityisesti, kun on kyse työvoiman vähentämisestä, avustajan puoleen kannattaa kääntyä riittävän aikaisessa vaiheessa!

Veloitus

Veloituksemme yhteistoimintalain piiriin kuuluvissa asioissa on tyypillisimmin 220-240 euroa (ALV 0%) tunnissa. Joissain tilanteissa on mahdollista sopia myös kiinteästä korvauksesta. Emme veloita alkuyhteydenotosta, missä kartoitetaan palveluntarve, joten kysy rohkeasti lisää!