Riidattomat velkomusasiat eli summaariset riita-asiat

Share

Riidattomalla saatavalla tarkoitetaan sitä, että velallinen ei ole riitauttanut saatavaa. Saatavan riitauttaminen on kyseessä aina silloin, kun maksuvelvollisuus kiistetään joko perusteen tai määrän osalta. Toisin sanoen velallinen ilmoittaa velkojalle, että ei katso jostain syystä olevansa kokonaan tai osittain maksuvelvollinen. Saatavasta on riitaa myös silloin, kun velallinen kiistää pelkästään velotun määrän.

Silloin, kun velallinen ei ilmaise mitään syytä sille, miksi hän ei ole maksanut vaadittua saatavaa, voidaan saatavalle hakea tuomio käräjäoikeudesta ns. riidattomalla haastehakemuksella. Riidattomat haastehakemukset käsitellään suppeammassa menettelyssä kuin varsinaiset riita-asiat.

Jos velallinen on edellä kuvatuin tavoin riitauttanut saatavan, ei kyseessä ole enää kevyt prosessi, vaan asia käsitellään normaalissa riita-asian prosessissa. Velallinen voi toki riitauttaa saatavan haastehakemuksesta tiedon saatuaankin, jolloin asian käsittely siirtyy suppeasta menettelystä normaalin riita-asian käsittelyyn.

Velkoja tarvitsee suoritustuomion periäkseen saatavansa velalliselta ulosottotoimin. Ulosottotoimin ei voida periä muita kuin tuomioistuimen tuomiolla vahvistettuja saatavia. Poikkeuksena ovat tietyt julkisoikeudelliset maksut ja verot sekä lastenvalvojan tai tuomioistuimen vahvistama elatusapu.

Normaalissa riita-asiassa hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan vastapuolen kohtuulliset asianajokulut. Mitään kiinteää ylärajaa asianajokuluille ei ole asetettu. Riidattoman velkomusasian oikeudenkäyntikulut on määritelty valtioneuvoston asetuksessa.

 

  Velan pääoma alle 300 € Velan pääoma vähintään 300 € mutta enintään 1000 € Velan pääoma yli 1000 € tai häätö
Perustaksa 50 € 80 € 110 e
Korkea taksa 80 € 120 € 160 €

 

Hoidamme puolestanne riidattoman velkomusasian käräjäoikeudessa opiskelijatyönä tuomioistuimen vahvistamien kulloinkin voimassa olevien taksojen mukaisesti, jos velan pääoma ylittää 1.000 euroa tai kyseessä on häätö. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että opiskelija hoitaa työn alusta loppuun. Asianajajamme tai lakimiehemme tarkistaa haastehakemuksen ja allekirjoittaa sen, mutta muutoin asiointi tapahtuu opiskelijan kanssa.

Jos saatava myöhemmin riitautuu, lakimiehemme tai asianajajamme voi ottaa asian hoidettavaksi siitä eteenpäin. Suurin osa perintätoimistoista ei hoida riitaisten saatavien perintää oikeudessa, vaan perintätoimistot ohjaavat asiakkaan toiselle palveluntarjoajalle, jos saatava riitautetaan oikeudessa. Asiakkaalle on iso etu, että meillä toimeksianto pystytään hoitamaan alusta loppuun riitautetaan saatava tai ei.

Mikäli haluatte käyttää lakimiestä tai asianajajaa riidattoman saatavan velkomisessa, veloitamme lähtökohtaisesti kiinteän palkkion, mikä on 448 euroa (sis. ALV 24 %). Jos saatava on riitainen tai se riitautetaan käräjäoikeudessa, kiinteän palkkion sijaan siirrytään tuntiperusteisiin hinnoitteluun.