Perunkirjoitus

Share

Perunkirjoitus on pidettävä jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen. Käytännössä se jää joko lesken tai perillisasemassa olevan perillisen tehtäväksi. Läheisen kuolema on aina surullinen ja raskas asia, jossa oma jaksaminen on koetuksella. Samaan aikaan tulisi hoitaa myös käytännön asioita ja järjestää hautajaiset. Perunkirjoituskin on pidettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta. Usein kuvitellaan perukirjan olevan yksinkertainen asiakirja, mikä on vain pakko laatia. Kyse ei kuitenkaan oikeasti ole yksinkertaisesta asiasta. Perukirjaa ei koskaan pitäisi laatia ymmärtämättä sen merkitystä ja kokonaisuutta, mihin se liittyy. Perunkirjoituspalvelumme kautta aikasi säästyy muuhun ja perukirja tulee varmasti oikein laadituksi.

Perukirjalla on kaksi keskeistä tehtävää. Ensinnäkin perukirja on veroilmoitus. Verottaja tekee perintöverotuspäätökset perukirjan perusteella. Siten perukirja on viimeinen mahdollisuus vaikuttaa perintöveron määrään. Monessa tilanteessa asiantuntijan neuvojen avuilla sinulla on mahdollisuus säästää perintöveroissa enemmän kuin asiantuntija veloittaa toimeksiannon hoitamisesta. Perunkirjoituskustannukset lasketaan myös kuolinpesän velaksi, mikä pienentää perintöveron määrää.

Toiseksi perukirja toimii kuolinpesän omaisuusluettelona, mitä hyödynnetään kuolinpesän myöhemmässä hallinnossa, osituksessa ja perinnönjaossa. Hyvin laadittu perukirja on paljon enemmän kuin pelkkä omaisuusluettelo. Sen lisäksi, että perukirjasta käy ilmi vainajan omaisuus ja velat, siitä pitäisi myös selvitä kuolinpesän tilanne laajemmin. Perukirjasta pitää käydä ilmi muun muassa osakkaat, avioliittotiedot, mahdollisen avioehtosopimuksen ja testamenttien sisällöt, henkivakuutukset ja tietyt lahjoitukset.

Perunkirjoitus on tapahtumana myös merkittävä. Hyvin laadittuun perukirjaan merkitään myös erilaisia väitteitä. Esimerkiksi osakkaan ilmoitus, että perittävä olisi velkaa hänelle. Vastaavasti siihen pitäisi merkitä, jos muut kiistävät velan olemassaolon. Perukirjan tulisi olla siinä määrin kattava, että perukirjasta kävisi ilmi kaikki seikat, millä on merkitystä jäämistön varallisuusaseman, osituksen tai perinnönjaon kannalta. Näitä väitteitä ja seikkoja osakkaat esittävät lisättäväksi perukirjaan nimenomaan perunkirjoitustilaisuudessa.

Perunkirjoituksessa tehdään myös usein muita välttämättömiä toimenpiteitä. Tyypillisesti testamentti annetaan tiedoksi viimeistään perunkirjoitustilaisuudessa. Samoin perunkirjoitus toimii hyvänä paikkana osakkaiden keskusteluille. Perunkirjoituksessa voidaan sopia esimerkiksi tulevasta menettelystä pesän suhteen tai allekirjoittaa valtakirja jollekin osakkaalle juoksevien asioiden hoitamiseen.

Edellä mainituista syistä johtuen perunkirjoitustoimeksiannossa ei ole kyse pelkästä asiakirjan laatimisesta. Me selvitämme aina yhdessä asiakkaan, miten juuri heidän tulisi toimia optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Osana tätä annamme myös neuvontaa tulevaisuutta varten. Kuolinpesästä huolehtiminen ei lopu perunkirjoitukseen. Perunkirjoituksen jälkeen pesä jää osakkaiden hallintaan tai siihen haetaan pesänselvittäjää ja/tai jakajaa. Pesää hallitaan vuosikaudet jakamattomana tai se halutaan jakaa heti. Kaikki nämä ratkaisut ja suunnitelmat määrittävät osaltaan myös perunkirjoituksessa tehtäviä ratkaisuja. Me hoidamme perunkirjoitustoimeksiannon ns. avaimet käteen periaatteella.

Keskustelut osakkaiden kanssa antavat meille työkalut tehdä perukirja mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Oikeiden ratkaisujen kautta säästö veroissa on usein isompi kuin asianajajan palkkio perunkirjoitustoimeksiannon hoitamisesta.

Perushintainen perunkirjoitustoimeksianto sisältää meillä seuraavat asiat:

 • Alkuneuvottelu, missä asiakkaan kanssa käydään läpi perukirjan ja perunkirjoituksen kannalta olennaiset seikat, kuten perilliset, varat ja velat sekä selvitetään osakkaiden suunnitelmia kuolinpesän hallinnon ja jaon
  suhteen. Asiakasta ohjeistetaan asiakasta, mitkä asiakirjat ja tositteet hänen tulee hankkia ja toimittaa meille.
 • Sukuselvityksen tilaaminen
 • Osakkaiden kutsuminen perunkirjoitukseen
 • Tarvittaessa testamentin tiedoksianto
 • Perukirjan laatiminen
 • Perunkirjoitustilaisuuden järjestäminen. Perushintaan sisältyy perunkirjoituksen pitäminen asianajotoimistomme toimitiloissa Espoon Leppävaarassa. Voimme sovittaessa tulla myös pitämään perunkirjoituksen asiakkaan tiloissa. Toimimme puheenjohtajana tilaisuudessa sekä käymme perukirjan läpi ja teemme tarvittavat muutokset ja lisäykset. Toimistomme henkilökunta toimii uskottuina miehinä. Vähintään toinen uskottu mies on oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi neuvomme osakkaita kuolinpesän hallintoa ja jakoa koskevissa kysymyksissä.
 • Perukirjan toimittaminen verottajalle
 • Halutessanne huolehdimme osakasluettelon vahvistamisesta maistraatissa.
 • Lisäpalveluna saamme tilattua yhteistyökumppaniltamme arviot asunto-osakkeista ja kiinteistöistä hintaan 75 euroa + ALV.

Ota yhteyttä ja kysyy lisää perunkirjoituspalveluistamme!