Asianajaja, lakimies vai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja?

Share

Olet todennäköisesti törmännyt aiemmin termeihin lakimies, asianajaja, juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM ja varatuomari. Mitä eroa näillä termeillä sitten on vai tarkoittavatko ne kenties samaa asiaa? Alta löytyy apu tästä termiviidakosta selviämiseen.

Asianajaja

Asianajaja on lailla suojattu ammattinimike, jota voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsenet. Asianajajia on Suomessa vähän yli 2000.

Asianajajaksi nimittäminen edellyttää tiettyjen kelpoisuusehtojen täyttämistä ja asianajajatutkinnon suorittamista. Hakijalta edellytetään aina oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista (OTM tai OTK). Hakijalla on myös oltava riittävät taidot ja kokemus asianajajan tehtävän suorittamiseksi, minkä vuoksi hänen on täytynyt hankkia vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestehtävistä.

Asianajajan on myös oltava rehelliseksi tunnettu sekä muilta ominaisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan tehtävää. Asianajajan on myös oltava riippumattomassa asemassa eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu.

Asianajajan on noudatettava toiminnassaan hyvää asianajotapaa ja muita asianajajien eettisiä ohjeita, minkä lisäksi asianajajan toimintaa valvoo Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta. Toimintaan kohdistuva valvonta, täydennyskouluttautumisvelvollisuus ja asianajajan toimintaa ohjaava sääntely takaavat, että asianajajan toiminta täyttää tietyt laatuvaatimukset.

Lakimies

Lakimies on yleiskielinen nimitys, jolla voidaan viitata käytännössä keneen tahansa ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneeseen henkilöön. Lakimiehellä voidaan siis tarkoittaa niin asianajajaa, luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa, oikeustieteen maisteria kuin varatuomariakin. Juristi taas on lakimiehen synonyymi, eli juristi tarkoittaa samaa asiaa kuin lakimies.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Suomessa oikeudenkäyntiasiamiehiä ovat asianajajien ohella myös luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat. Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia tai lyhyemmin lupalakimiehiä valvoo Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Valvonta kohdistuu lupalakimiehiin kuitenkin vain siltä osin kuin näiden toiminta liittyy oikeudenkäynteihin.

Varatuomari

Varatuomarilla tarkoitetaan sellaista lakimiestä, joka on suorittanut vuoden mittaisen auskultoinniksi kutsuttavan tuomioistuinharjoittelun.

OTM ja OTK

OTM on lyhenne oikeustieteen maisterista. OTK on lyhennys oikeustieteen kandidaatista. Kumpikin lyhenne viittaa käytännössä samaan tutkintoon eli ylempään oikeustieteelliseen korkeakoulututkintoon. Tutkinnon nimi oli vuoteen 2005 asti oikeustieteen kandidaatti, mistä eteenpäin tutkinto on siis kulkenut nimellä oikeustieteen maisteri. Nykyisin tutkinnon voi suorittaa Helsingin, Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistoissa. Helsingin yliopisto järjestää koulutuksen myös Vaasassa.

 

Tällä hetkellä asianajotoimistomme kaikki juristit ovat asianajajia. Laita meille viestiä, soita tai tule tapaamaan meitä toimistollemme Espooseen.

Posted in Yleinen.