Eurooppa-päivää vietetään 9.5.

Share

Eurooppa-päivää eli Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivää, vietetään toukokuun yhdeksäntenä päivänä. Tänä vuonna sillä on myös erityinen merkitys sen kannalta, että Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 26.5. EU-vaaleissa äänestysprosentit ovat perinteisesti jääneet muita vaaleja selkeästi alhaisemmiksi ja esimerkiksi vuoden 2014 vaaleissa äänestysprosentti jäi vain 39,1 prosenttiin. Syynä voi olla se, että kansalaiset näkevät Euroopan unionin ja sen toimielimet itselle etäisinä instituutioina. Tässä artikkelissa ajattelimmekin selventää hieman sitä, miten Euroopan unioni vaikuttaa ihan tavallisen kansalaisen elämään. Koska Suomi on Euroopan unionin jäsenvaltio, jokainen Suomen kansalainen on samaan aikaan myös EU-kansalainen. EU-kansalaisuus antaa useita oikeuksia, joita ei EU:n ulkopuolisilla kansalaisilla ole.

EU-KANSALAISEN OIKEUKSISTA

Yksi merkittävimmistä EU-kansalaisen oikeuksista on liikkumisvapaus. Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti unionin, Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin alueella. Kolmen kuukauden oleskelun jälkeen unionin kansalaisen tulee rekisteröityä paikalliselle viranomaiselle ja todistaa kyky elättää itsensä. Liikkumisvapaus on tehnyt mahdolliseksi työskentelyn ja opiskelun Euroopan talousalueen sisällä ilman ylimääräistä byrokratiaa. Opiskeluun tai työskentelyyn kotimaan ulkopuolella tarvitsi ennen erikseen työ- tai opiskeluluvan. Liikkumisvapauden myötä ihmisten liikkumisesta työn ja opiskelujen perässä on tullut joustavampaa.

Koska Suomi on Euroopan unionin jäsenvaltio, Suomen kansalaista suojaa kansallisten perusoikeuksien lisäksi myös Euroopan unionin perusoikeuskirja, joka on tuonut yhteen EU:n perusoikeuksien lisäksi myös ihmisoikeudet. Käytännössä perusoikeuskirja ei kuitenkaan ole tuonut muutoksia tavallisen kansalaisen arkeen, sillä Suomi oli sekä YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen että Euroopan ihmisoikeussopimuksen jäsen jo ennen liittymistään Euroopan unioniin.

Euroopan unioni on myös säädellyt mm. kansalaisten oikeuksia korvauksiin. Lentomatkustuksen määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Harva matkustaja kuitenkaan tietää, että lennon peruuntuessa tai myöhästyessä matkustaja voi olla oikeutettu korvaukseen EU-lainsäädännön mukaisesti. Sama koskee tilannetta, jossa matkatavarat katoavat lentomatkan yhteydessä. Kun kyseessä on EU:n sisäinen lento tai kun lento lähtee EU:n jäsenvaltiosta, henkilöön sovelletaan EU:n lentomatkustajien oikeuksia. Lisäksi, jos lennon operoi EU:n jäsenvaltion lentoyhtiö ja lento saapuu johonkin EU-maahan, hän on EU:n lentomatkustajien oikeuksien suojaama. EU on säädellyt raamit sille, kuinka paljon lentoyhtiön tulee korvata matkustajalle, jonka matkatavarat ovat kadonneet tai jonka lento on myöhästynyt tietyn verran.

EUROOPAN UNIONIN VAIKUTUKSIA KANSALLISEEN OIKEUTEEN

Euroopan unionilla on valta tuottaa melko laajasti lainsäädäntöä, joka vaikuttaa myös Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Euroopan unionilla on valtuuksia antaa sääntelyä myös sellaisilla aloilla, jotka ovat perinteisesti nähty kansallisena oikeutena. Tästä hyvänä esimerkkinä on rikosoikeus. Rikosoikeuden alalla EU:n toimivalta perustuu oikeudelliseen yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä. Rikosoikeuden alalla EU hoitaa niitä tehtäviä, jotka ovat koko unionin edun mukaisia. Siten rikosoikeuden alalla Euroopan unionin myötä kansalliseen rikosoikeuteen tulleet muutokset koskevat lähinnä järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskaupan torjuntaa, naisten ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, terrorismia sekä laitonta huumausaine- ja asekauppaa. Kyseiset rikostyypit ovat usein valtioiden rajat ylittävää toimintaa, jonka takia yksittäiset valtiot eivät pysty torjua edellä mainittua rikollisuutta tehokkaasti yksin.

Viimeisin tavallisen kansalaisen elämään vaikuttanut suuri muutos on ollut EU:n tietosuoja-asetus. Asetuksen myötä Euroopan unioniin on tullut yhtenäinen tietosuojaa koskeva käytäntö, joka on tuonut tavallisille kansalaisille laajemman suojan omille henkilötiedoilleen ja enemmän keinoja hallita omien tietojen käsittelyä. Internetin vallankumouksen myötä henkilötietojen suojan merkitys on kasvanut. Internetissä henkilötietojen liikkuvuus on kansainvälistä, jonka myötä Euroopan laajuisella henkilötietoja koskevalla lainsäädännöllä on tärkeä merkitys. EU:n laajuisen tietosuoja-asetuksen varjolla jokaisella on samat omia henkilötietoja koskevat oikeudet kaikkialla Euroopan unionissa. Siten suomalainen voi pyytää henkilötietojensa tarkistusta miltä tahansa EU:n sisäiseltä organisaatiolta, jonka kanssa hän on ollut tekemisissä.

Euroopan unionin oikeudella on ollut vaikutusta myös tuoteturvallisuuden ja kuluttajaoikeuden saralla. EU:n neljään vapauteen lukeutuva tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus on tehnyt tavaroiden ja palveluiden liikkumisesta Euroopan unionin sisällä helppoa. Koska kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset eivät voi puuttua toisesta EU-maasta tilattuun kuluttajakauppaan, on EU:hun perustettu Euroopan kuluttajakeskus, joka opastaa Euroopan unionin sisäiset rajat ylittävissä kuluttajakaupoissa. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on lisännyt tarvetta säädellä yhteiset tuoteturvallisuutta koskevat säännökset, jotka koskevat myös sisäisiä mutta erityisesti juuri EU:n ulkopuolelta tulevien tuotteiden turvallisuussäännöksiä.

Luonnollisesti EU:lla on myös muuta vaikutusta kansalaisten oikeuksiin ja kansalliseen lainsäädäntöön. Yhteen artikkeliin on mahdotonta koota kaikkia asioita. Yllä kuvatut esimerkit kuitenkin antavat varsin hyvin kuvaa siitä, miten EU:n vaikutus näkyy lainsäädännössä ja kansalaisten oikeuksissa enemmän tai vähemmän jokaisella elämän alueella.

Posted in Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat, Muut.