Huumausainekauppa ja internet

Share

Internetin salatun TOR-verkon kautta käytävään huumausainekauppaan liittyvät poliisitutkinnat ovat viime aikoina ulottuneet myös sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ole aiemmin olleet rikostutkinnan osapuolena. Esimerkiksi silkkitien, sipulikanavan ja sipulimarketin palvelinten paljastuminen on tuonut poliisin ja tullin tietoon tuhansien huumaus-, lääke- ja dopingaineita internetin kautta myyneiden ja ostaneiden ihmisten henkilöllisyystiedot. Huumausainerikoksesta tai huumausaineen käyttörikoksesta epäillyn kannattaa ottaa yhteyttä asiaan erikoistuneeseen asianajotoimistoon, koska niihin liittyvät kysymykset ovat usein laajoja ja vaikeita.

Yleisesti ottaen huumausaineen käyttörikoksesta kiinni jääneelle henkilölle saattaa seurata rikoksesta ainoastaan huomautus. Lienee kuitenkin syytä olettaa, että yleisimmin seurauksena on sakkorangaistus. Käytäntö tiettävästi vaihtelee myös poliisipiireittäin, joka sinällään on varsin epäsuotava asia. Huumausaineen käyttörikoksesta voidaan myös tuomita puolen vuoden vankeusrangaistus, mitä ei seuraamuksena kuitenkaan käytetä juuri koskaan. Tilanne on kuitenkin toinen, jos kyseessä katsotaan olevan huumausainerikos.

Viime aikoina tapahtuneissa huumausaineiden internetmyyntipaikkojen paljastumisissa kyse on usein ollut siitä, että huumausaineostot on tehty jo huomattavan pitkä aika ennen kuin kyseiset ostot ovat tulleet viranomaisten tietoon. Tällöin hyvin merkityksellistä on nimenomaan se, onko kysymyksessä huumausainerikos vaiko huumausaineen käyttörikos. Huumausaineen käyttörikoksen syyteoikeus vanhenee kahdessa vuodessa, kun taas huumausainerikoksen vanhentumisaika on viisi vuotta.

Huumausainerikos vai huumausaineen käyttörikos?

Arvioitaessa onko kyse huumausainerikoksesta vai huumausaineen käyttörikoksesta otetaan huomioon, onko huumausaineen hallussapito, käyttö, hankkiminen tai hankkimisen yritys ollut nimenomaan omaa käyttöä varten. Jos huumausainetta on hankittu myyntitarkoituksessa, ei sitä voida katsoa huumausaineen käyttörikokseksi. Silloin, jos hankittu määrä on vähäistä suurempi, on kyseessä aina lähtökohtaisesti huumausainerikos, vaikka sitä olisikin hankittu vain omaa käyttöä varten. Arviointi vaihtelee huumausaineen laadun mukaan. Mitä vaarallisemmaksi katsottava huumausaine on kyseessä, sitä pienempi määrä huumausainetta yleensä estää huumausaineoston katsomisen huumausaineen käyttörikokseksi. Esimerkiksi kannabiksen kohdalla suurempi hallussapito määrä voi edelleen tulla tuomittavaksi huumausaineen käyttörikoksena, kuin kokaiinin kohdalla.

Tämän rajanvedon kannalta internetistä tehtyihin tilauksiin liittyy yksi olennainen ero, mikä ei perinteisessä katukaupassa tule vastaan. Nimittäin myös muut tekoon liittyvät olosuhteet vaikuttavat arvioinnissa. Esimerkiksi silloin kun huumausaine tilataan internetin välityksellä postitse Suomeen, on kyseessä yleensä huumausainerikos, vaikka tilattu määrä huumausainetta itsessään olisi varsin pieni. Siten rikosoikeudellisen arvioinnin kannalta on myös merkitystä sillä, onko huumausaine tilattu Suomen sisältä vai rajojen ulkopuolelta.

Rangaistuksen mittaaminen huumausaineisiin liittyvissä rikoksissa

Rangaistuksen mittaaminen ei myöskään ole yksinkertaista, jos tilauksia on useampia. Tällöin yksittäiset sakolla sovitettavissa olevat teot voivat yhdessä muodostaa kokonaisuuden, missä uhkana on jopa vankeusrangaistus.

Toisaalta myös erilaiset kohtuullistamisnormit voivat tulla kysymykseen. Mikäli rikoksesta, eli tässä tapauksessa huumausaineen ostamisesta, on kulunut runsaasti aikaa, on rangaistusta myös mahdollista lieventää niin sanotulla kohtuullistamisperusteella. Tämä peruste soveltuu periaatteessa kaikkiin rikoksiin ja koskee nimenomaan tuomittavan rangaistuksen alentamista. Lisäksi tuomioistuin voi harkintansa mukaan luopua toimenpiteistä, jos epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Tämän lisäksi syyte voidaan myös jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta epäilty tai tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Dopingaineita koskevista rikoksista

Erilaisten TOR-verkko kanavia koskevien paljastusten yhteydessä on paljastunut myös huomattava määrä dopingkoksia. Dopingaineiden hankkiminen omaa käyttöä varten ei sinällään ole rangaistavaa. Sen sijaan toiselle levittäminen ja maahantuominen ovat rangaistavia tekoja. Myös huomattavan doping erän hankkiminen on rangaistavaa, mikäli tekijän todennäköinen tarkoitus on levittää dopingainetta. Mikäli tarkastelun kohteena on useita tilauksia pitkältä aikaväliltä on vaarana, että henkilöä epäillään levittämisestä – vaikka tosiasiassa kyse olisi vain dopingaineiden hankinnasta omaan käyttöön.

Internetin kautta tehtyihin huumausainekauppoihin liittyy monia sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla juridisesti haasteellisia. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää ottaa yhteyttä asianajajaan tai luvan saaneeseen oikeudenkäyntiavustajaan mahdollisimman pian, mikäli tällaisessa asiassa joutuu rikosepäilyn kohteeksi.

Posted in Rikosoikeus and tagged , , , , , , , .