Maksukyvyttömyys velkajärjestelyn edellytyksenä

Share

Maksukyvyttömyys velkajärjestelyn edellytyksenä

Yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset on kirjattu lakiin yksityishenkilön velkajärjestelystä. Lähtökohtana velkajärjestelyn myöntämiselle on henkilön maksukyvyttömyys. Lain tarkan sanamuodon mukaisesti velallisen on oltava muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Maksukyvyttömyyden arviointi

Maksukyvyn arvioinnissa huomioidaan velallisen varallisuuden muuttaminen rahaksi, tulot ja ansaintamahdollisuudet, välttämättömät elinkustannukset, elatusvelvollisuus ja muut hänen taloudelliseen asemaansa vaikuttava seikat. Toisin sanoen, jo velallisen ei katsota vaarantavan perustoimeentuloaan velkojen maksun vuoksi ei maksukyvyttömyyden edellytys täyty.

Maksukyvyttömyyden syyt

Maksukyvyttömyyden tulee lisäksi johtua niin sanotusta sosiaalisesta suoritusesteestä tai velkajärjestelyyn tulee olla muuten painavia perusteita. Sosiaalisella suoritusesteellä tarkoitetaan velallisesta riippumatonta muutosta, joka on aiheuttanut maksukyvyn alentumisen. Tällaisena pidetään esimerkiksi sairautta, työttömyyttä tai työkyvyttömyyttä. Sosiaalisen suoritusesteen vaihtoehtoisena edellytyksenä on, että velkajärjestelylle on painavat perusteet ottaen huomioon velallisen velkojen määrä suhteessa tämän maksukykyyn. Epäsuhdanteen maksukyvyn ja velkojen välillä tulee olla niin suuri, ettei velallinen pysty lyhentämään useidenkaan vuosien aikana velkaansa kuin vain pieneltä osin.

Maksukyvyttömyyden ajallinen arviointi

Lähtökohtana velkajärjestelyn myöntämiselle on, että maksukyvyttömyyden on oltava muuta kuin tilapäistä. Arviointi perustuu aina kokonaisharkintaan ja velallisen henkilökohtaisen tilanteen arviointiin. Esimerkiksi työttömyyttä, joka on lähtökohtaisesti käytetyin suorituseste velkajärjestelyä haettaessa, pidetään väliaikaisena syynä maksukyvyn heikentymiseen. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, että yli kahden vuoden työttömyyttä pidetään sellaisena pysyvänä maksukyvyn muutoksena, että edellytys velkajärjestelyn aloittamiselle on olemassa.

Mikäli tarvitset apua liittyen yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyviin asioihin voit olla meihin yhteydessä puhelimitse 09 5413 973, sähköpostilla toimisto@aamannisto.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Posted in Maksukyvyttömyys and tagged , , , , .