Koronaviruksen aiheuttamat muutokset työlainsäädäntöön

Share

Covid-19 pandemia ja siitä johtuvat rajoitustoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa niin yritysten kuin yksityistenkin toimijoiden taloudellinen kyky toimia on heikentynyt hyvin lyhyessä ajassa. Tuotteiden, sekä palveluiden kysyntä on laskenut voimakkaasti aiheuttaen kaikille osapuolille ahdinkoa. Pandemia on aiheuttanut valtionjohdolle painetta turvautua toimenpiteisiin ihmisten toimeentulon turvaamiseksi, sekä yritysten maksuvalmiuden varmistamiseksi. Molempia osapuolia on pyritty ratkaisuissa tukemaan. Julkinen sektori on ainakin toistaiseksi suljettu tässä artikkelissa kuvattujen muutosten ulkopuolelle. Lomautusta, koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevat säännökset astuivat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa 30.6.2020 asti. Seuraavaksi tarkasteltavat muutokset koskevat vain työlainsäädäntöä ja eri alojen työehtosopimuksissa voi olla poikkeavia määräyksiä, joita sovelletaan ensisijaisesti. Muutokset on hyvin kattavasti tehty vastaavilta osin myös työehtosopimuksiin, mutta tarkastathan vielä oman alasi työehtosopimuksen määräykset.

Muutoksia lomauttamista, yhteistoimintamenettelyä ja koeaikaa koskeviin säännöksiin

26.3.2020 annettiin hallituksen esitys eduskunnalle koskien työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksessä annettuun lakiin poikkeuksellisesti tehtäviä muutoksia.

Lain yhteistoiminnasta yrityksissä tarkoitettujen lomautusilmoitusten määrä työ- ja elinkeinotoimistolle on lähtenyt pandemian leviämisen jälkeen nopeaan kasvuun. Tämän ulkopuolelle jäävät tiedot yrityksistä, jotka eivät kuulu yhteistoimintalain soveltamisalaan ja näin ollen ovat lomautusilmoitusvelvollisuuden ulkopuolella. Tosiasiallinen määrä on siten tilastoitua suurempi. Muutosten tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista koronaviruspandemiaan mahdollistamalla yrityksille jouhevamman ja nopeamman tavan helpottaa yrityksen taloudellista taakkaa, kun työt ovat vähentyneet tai jopa kokonaan lakanneet.

Lomautusilmoitusajan ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenee viiteen päivään

Normaalitilassa yrityksen on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen antamista. Nyt poikkeusoloissa lomautusilmoituksen antamisaika lyhennettiin kuitenkin määräaikaisesti viiteen päivään. Työnantajalla toisin sanoen on velvollisuus ilmoittaa lomautuksesta työntekijälle viisi päivää ennen lomautuksen alkamista nykyisen 14 päivän sijasta.

Myös yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennettiin määräaikaisesti. Lähtökohtaistesti yhteistoimintamenettelyiden kestoaika on riippuvainen siitä, kuinka moneen työntekijään lomauttamiset kohdistuvat ja kuinka pitkäksi aikaa. Nyt voimassa olevien säännösten mukaan erittelyä tähän ei kuitenkaan tehdä. Lähtökohtana on, että tilanteesta riippumatta yhteistoimintaneuvotteluiden minimikestoaika on kaikissa tilanteissa 5 päivää. Jos yrityksesi siis kuuluu yhteistoimintalain soveltamisalaan, huomioithan että yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään myös viiteen päivään, riippumatta siitä, kuinka moneen työntekijään ja kuinka pitkäksi aikaa muutokset kohdistuvat.

Työnantajalla on jatkossa myös oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä samoin perustein kuin toistaiseksi voimassa oleva.

Irtisanominen koeajalla tuotannollisin ja taloudellisin perustein

Muutoksia tuli myös koeaikaa koskevaan säännökseen. Koeajan perimmäinen tarkoitushan on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita sopimuksen sopivuutta ja molemmat voivat työsopimuksen sen nojalla purkaa. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa syrjivillä tai muuten epäasiallisilla syillä. Työnantajan purkaessa työsopimusta koeajalla perusteen tulee olla henkilöön työntekijänä ja tämän työsuoritukseen liittyvä syy, jonka vuoksi työantajalla on peruste katsoa, ettei työsuoritus vastaa työnantajan sille asettamia vaatimuksia. Tuotannollisten ja taloudellisten perusteiden ei ole myöskään katsottu olevan laillisia koeaikapurun perusteita. Tähän on kuitenkin nyt tehty muutos. Väliaikaisten säännösten mukaan työsopimus voidaan purkaa koeaikana myös taloudellisella ja tuotannollisella perusteella, mutta huomioithan ettei koeaikana työsuhteen purkamisen syyt saa kuitenkaan olla syrjiviä tai epäasiallisia.

Toimistomme on avustanut päämiehiämme lukuisissa työoikeudellisissa asioissa. Mikäli tarvitset apua työoikeudellisessa asiassa voit olla meihin yhteydessä puhelimitse 09 5413 973, sähköpostilla toimisto@aamannisto.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Posted in Työoikeus and tagged , , , , , , .